RODO

Klauzula informacyjna w związku z RODO – Sonnex

W dniu 25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), w związku z tym informujemy, iż:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez nas w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej jest Sonnex Sp z o.o. z siedzibą w Sokółkach 20, 62-530 Kazimierz Biskupi , e-mail: biuro@sonnex.com.pl, zwana dalej Administratorem.
 2. Dane są przetwarzane zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami w tym Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO).
 3. Dane oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.
 4. Jako Administrator przetwarzamy Państwa dane niezbędne do prowadzeniu naszej działalności poprzez realizację zapytań, zamówień, korespondencji oraz umów.
 5. Dane które przetwarzamy to Dane Państwa firmy, Państwa pracowników i współpracowników, Dane innych osób przekazane nam w ramach realizacji powyższych zadań, a także innych osób nawiązujących kontakt z nami za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej. Są to Dane identyfikacyjne, Dane teleadresowe, Dane dotyczące stanowiska pracy i uprawnień zawodowych oraz inne Dane przekazane nam w związku ze współpracą lub kontaktem.
 6. Powyższe Dane pozyskujemy bezpośrednio od osób, których Dane dotyczą, a także od innych osób, np. od ich pracodawców / zleceniodawców, ze stron internetowych lub komercyjnych baz danych dostępnych na rynku.
 7. Dane przetwarzamy w następujących celach:
  • prowadzenia komunikacji biznesowej;
  • nawiązania współpracy;
  • zawarcia i wykonywania umowy;
  • rozliczenia umów;
  • udzielenia odpowiedzi na wszelkie skierowane zapytania lub wnioski oraz prowadzenie dalszej korespondencji / kontaktu w tym zakresie;
  • przesyłania informacji handlowych, marketingu i kontaktu w sprawie innych informacji i usług SONNEX;
  • obrony przed potencjalnymi roszczeniami, a także w celu ew. kierowania roszczeń.
 8. Podstawą przetwarzania Danych przez SONNEX jest:
  • niezbędność do wykonania umowy lub podjęcia działań przed jej zawarciem na żądanie osoby, której Dane dotyczą;
  • realizacja obowiązków prawnych nałożonych na Administratora;
  • prawnie uzasadniony interes Administratora w postaci marketingu produktów i usług Administratora lub strony trzeciej, kontaktu, w tym prowadzenia korespondencji oraz obrony przed potencjalnymi roszczeniami;
  • zgoda osoby lub firmy której Dane dotyczą. Zgoda może zostać wyrażona w postaci wyraźnego Państwa działania potwierdzającego.
 9. Podanie Danych jest dobrowolne, jednak może okazać się niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy lub do udzielenia odpowiedzi na skierowane zapytanie albo w celu prowadzenia korespondencji. Niepodanie danych uniemożliwi prawidłową realizację ewentualnych umów.
 10. Dane będą przetwarzane przez nas przez okres niezbędny do realizacji zamówień, zapytań, a w przypadku umów przez okres trwania umowy, a następnie do chwili upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń, uwzględniając jednocześnie obowiązujące przepisy prawa (np.: ustawa o rachunkowości, przepisy podatkowe).
 11. Dane przetwarzane przez nas w związku z relacjami biznesowymi i kontaktem mogą być przekazywane innym naszym partnerom biznesowym (np. inwestorom i podwykonawcom w ramach współpracy przy danym projekcie / inwestycji), naszym dostawcom usług prawnych i doradczych oraz innym naszym kontrahentom wspierającym nas w organizacji pracy, usług IT i marketingu.
 12. Jako Administrator przetwarzamy Dane osób ubiegających się o zatrudnienie przekazane wszelkimi dostępnymi kanałami rekrutacji, w tym w szczególności przetwarzamy wszelkie Dane przekazane nam drogą mailową w ramach procesu rekrutacji.
 13. W związku z rekrutacją możemy przetwarzać następujące Dane (przetwarzanie niektórych Danych może zależeć od wyrażenia przez Państwa zgody): Dane identyfikacyjne, Dane teleadresowe, Dane dotyczące wykształcenia, Dane dotyczące umiejętności i dotychczasowego zatrudnienia, Dane dotyczące uprawień oraz inne Dane przekazane nam w trakcie procesu rekrutacji.
 14. W związku z rekrutacją przetwarzamy Dane w celu rozpatrzenia kandydatury i realizacji procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgody, także dla potrzeb przyszłych rekrutacji oraz obrony przed potencjalnymi roszczeniami, a także w celu ew. kierowania roszczeń.
 15. Podstawą przetwarzania Danych przez Administratora są przepisy obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu pracy oraz aktów wykonawczych, a w zakresie szerszym niż określony w tych przepisach oraz w zakresie przyszłych rekrutacji, Państwa zgoda.
 16. Podanie Danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji i nawiązania ewentualnej dalszej współpracy.
 17. Dane będą przetwarzane w celach określonych powyżej przez okres trwania procesu rekrutacyjnego lub przyszłych rekrutacji, nie dłużej niż 1 miesiąc po zakończeniu procesu rekrutacyjnego.
 18. Państwa Dane nie trafiają poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 19. Na zasadach określonych obowiązującymi przepisami przysługuje Państwu prawo:
  • dostępu do Danych, w tym prawo uzyskania ich kopi;
  • żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
  • wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania;
  • przenoszenia ich do innego administratora (w zakresie, w jakim podstawą ich przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy lub Państwa zgoda).

Jeżeli przetwarzanie Danych odbywa się na podstawie zgody, mają Państwo prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Zawsze przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.